top of page
iStock-1255954089.jpg

Privatlivspolitik

KeyBalance A/S er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Nedenfor finder du vores privatlivspolitik, hvor du bl.a. kan læse, hvordan vi behandler dine data.
 

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre det på:
KeyBalance A/S, BlueHouse

Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd
info@keybalance.dk og/eller tlf. 88 88 78 30

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Potentielle kunder
For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Firmanavn og adresse

  • Evt. branche og CVR-nr.

 • Navn på kontaktperson

  • Evt. titel

  • Kontaktoplysninger (e-mail og/eller telefonnr.)

 

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion

 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Virksomhedens legitime interesse, som er at fremme kommunikation og mulig fremtidige handel, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger. Virksomheden forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

 • Oplysninger om potentielle kunder slettes efter 10 år med inaktivitet eller ved anmodning herom

Kunder
For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Firmanavn og adresse,

  • Evt. branche og CVR-nr.

 • Kontaktpersons navn

  • Evt. titel

  • Kontaktoplysninger (e-mail og/eller telefonnr.)

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem de to parter

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør, hvilket betyder, at kunden ikke længere har en aktiv licens eller anden ydelse.

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og/eller samarbejdspartner hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Firmanavn og adresse,

  • Evt. branche og CVR-nr.

 • Kontaktpersons navn

  • Evt. titel

  • Kontaktoplysninger (e-mail og/eller telefonnr.)

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser

 • Administration af din relation til os

 

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem parterne

 

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om leverandører slettes

  • når garantien på købte produkter er udløbet

  • der ikke længere benyttes en service eller et produkt fra firmaet

Jobansøgere
Når vi modtager din jobansøgning, vil ansøgningen blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter:

 • Ansøgninger med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

 

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke: Samtykke er givet af ansøgeren i forbindelse indlevering af CV og ansøgning.

 • Hvis der gøres brug af et rekrutteringsbureau, bliver ansøgninger behandlet og videresendt fra og til bureauet

 • Interesseafvejning: Det er i virksomhedens og den registreredes interesse at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse rekrutteringsprocessen

 • Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat og rekrutteringsprocessen afsluttes. Herefter vil din ansøgning inklusiv bilag blive slettet


Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning inklusiv bilag i 6 måneder, hvorefter den bliver slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke hertil.
 

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os via ovenstående kontaktoplysninger.


Øvrige oplysninger om behandling
Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt jf. Databeskyttelsesfor-ordningen artikel 5.

 • Alt adgang til data er sikret via personligt login og der tages backup regelmæssigt

 • Der er udarbejdet interne politikker ifm. it-sikkerhed og databehandling

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.


Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.
 

Nyhedsbrev
Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fx banker, inkasso, fragtfirmaer etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande, som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Fælles dataansvar (ved brug af sociale medier)
Vi bruger følgende sociale medier Facebook, YouTube og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

 

Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet

 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse, ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.

 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet i tilfælde af, at du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til - eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

bottom of page