system.webServer>
top of page
iStock-1255954089.jpg

Salgs- og leveringsbetingelser

FÆLLES BETINGELSER:

1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 
Enhver leverance af produkter, dvs. hardware og software, samt ethvert salg af konsulentydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. De almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder ikke for sælgers egen udvikling af data. 

Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre sælger skriftligt har accepteret disse. 
 

2. FORCE MAJEUR
Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller ophævelse af aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. 

Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde denne aftale eller hertilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale. 
 

3. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkeviden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten under anvendelse af dansk ret. International købelov nummer 733 af den 7. december 1988 skal ikke være gældende mellem parterne.  

Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.  


SÆRLIGE BETINGELSER FOR SALG AF PRODUKTERNE: 
 

4. TILBUD/ORDRE
Aftale mellem Køber og Sælger anses først for indgået, når Sælger har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftlig og være Sælger i hænde samme dag, som ordrebekræftelsen er modtaget af Køber. 

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Sælger gøres betinget af, at Køber erstatter sælgeres omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog med minimum et beløb svarende til 15% af den aftalte købesum eksklusiv moms. 
 

5. PRISER
Sælgers priser fremgår af Sælgers prisliste, der dog alene er vejledende. Den endelige pris vil fremgå af Sælgers ordrebekræftelse og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, told, fragt og andre gebyrer.  

Køber betaler fragt fra leveringsstedet. 

For alle vareleverancer og tjenesteydelser til en købspris under kr. 5.000 eksklusiv moms beregner Sælger sig et ekspeditionsgebyr på kr. 250.

Sælger forbeholder sig ret til prisændringer ved ekstraordinære prisstigninger, kursudsving, strejker, lockout og andre forhold, som Sælger ikke selv er herre over, jf. i øvrigt punkt 2. 

Sælger forbeholder sig ret til prisændringer svarende til inflationen. Øvrige prisændringer vil først være gældende efter et rimeligt varsel.  
 

6. BETALING
Betalingsbetingelser er netto kontant ved varens modtagelse. Dette gælder også ved levering af en del af en leverance. 

Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Sælger fra forfaldsdagen beregne sig rente med 2,0% per påbegyndt måned. 

Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 250 for hver rykkerskrivelse til Køber. 

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 

Sælger er berettiget til at lukke systemet og/eller stoppe ydelser ved manglende betalinger uden at kontakte Køber. Køber er forpligtet til at kontakte sælger ved for sen betaling.  
 

7. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket. 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til alt udvikling, produkter og undervisninger, herunder retten til at videresælge udviklede produkter, medmindre andet er udtrykkeligt angivet skriftligt. 
 

8. LEVERING
Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet skriftligt.  

Sælger er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold som Sælger ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 2. 

Sælger er berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt leveringen er mere krævende end Køber har beskrevet i kravsspecifikation. 

Leveringsstedet er i mangel af anden særlig angivelse i ordrebekræftelsen Sælgers adresse. 

 

SPECILLE VILKÅR FOR SOFTWARE 

9. SPECIELLE VILKÅR FOR SOFTWARE 
Køber får licens til den medfølgende software. Det nærmere indhold af denne ret følger af de specielle licensbetingelser, som leveres med softwaren til Køber. Køber forpligter sig uden forbehold at følge disse licensbetingelser.  
 

10. GARANTI
Sælger giver inden garanti for, at de solgte produkter er fejlfri. Sælger henviser til en eventuel garanti fra producenten af produktet. En eventuel garanti samt garantiperiode afhænger således af den enkelte produkttype.  
 

11. UNDERSØGELSESPLIGT
Køber er forpligtet til inden 7 dage fra levering at foretage fornødne undersøgelser, konstatering af eventuelle mangler samt inden samme frist meddele Sælger konstaterede mangler.
 

12. RETVARER
Varer, der er behæftet med mangler, skal returneres til Sælger i original og ubeskadiget emballage. Det påhviler Køber at sørge for forsvarlig emballering og indpakning. Beskadiges varen som følge af mangelfuld emballering eller indpakning, fortaber Køber sin mangelindsigelse.  

Inden returnering af varen skal Køber kontakte sælger for at få oplyst et returvarenummer, der skal anføres af Køber ved returnering af varen. Sælger har ret til at afvise returvaren, såfremt returvarenummer ikke er anført ved returnering af varen.  

Fejl ved et produkt som følge af naturlig slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt udheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.  

Køber afholder samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med varens returnering til Sælger. 
 

13. ANSVAR
Sælgerens ansvar for mangler er begrænset til omlevering. Såfremt det ikke er muligt for Sælger at foretage omlevering, fremsender sælger kreditnota til køber. 

Krav på erstatning af meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet tab som følge af mangelfulde leverance kan ikke gøres gældende mod Sælger. 

Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab eller skade på data. Sælgers ansvar for det tab, som køber måtte lide som følge af forsinkelse, kan aldrig overstige 50% af værdien af den forsinkede del af leverancen og kan kun gøres krav mod Sælger, hvis det er skriftlig aftalt. 
 

14. PRODUKTANSVAR
Ved skade på produkt, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er Sælger ansvarlig efter nedenstående regler:  

 1. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i Købers besiddelse. I øvrigt er Sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at fejl eller forsømmelse er begået af Sælger eller andre, som han er ansvarlig for. 

 2. Sælger er aldrig ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber eller produkter, hvori disse indgår. 

 3. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Sælgeres ansvar kan endvidere ikke overstige kr. 100.000. Sælger er aldrig ansvarlig efter 2 år fra varens overgivelse til køber. 

​I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse. 


I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er Sælger ansvarlig i overenstemmelse med Produktansvarslovens regler. 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse skal denne part straks underrette den anden herom. 
 

15. OPSIGELSE
Køber og sælger kan til enhver tid opsige aftalen af produktet med løbende måned + en måneds varsel, uagtet om det er enkelte moduler/funktioner eller det samlet produkt så længe nedenstående forhold er opfyldt:  
- Køber har efter brudt aftale ikke adgang til produktet, uagtet at Købers data ikke er udlæst 
- Sælger har ret til at slette Købers data 
- Køber og sælger har ikke igangværende konsulentydelser, derved vil punkt 16 være gældende. 
-  Hvis Køber benytter Sælgers produkt efter endt aftale, er Køber forpligtet til at betale Sælger pr. påbegyndt måned + en måned fra sidste brugsdato af produktet. 
 

16. DATA 
Sælger er forpligtiget til at opbevare og have Købers data tilgængeligt, mod betaling så længe nedenstående er opfyldt:

 1. Køber har en hosting aftale igennem Sælger og minimum to licenser hos Sælger 

 2. Sælgerens virksomhed er eksisterende  

 3. Køber overholder sikkerhedskrav 

 4. Der er indgået end aftale mellem Køber og Sælger 

 

SÆRLIGE BETINGELSER FOR SALG AF KONSULENTYDELSER 

 

17. TILBUD / ORDRE 
Sælgers tilbud om salg af konsulentydelser er gældende i 28 dage fra datoen på tilbuddet, medmindre en kortere frist er fastsat i tilbuddet. Sælgers tilbud bortfalder, hvis accept ikke er kommet frem til sælger inden fristens udløb. 

Annullering eller ændringer af en aftale om konsulentydelse kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Sælger gøres betinget af, at Køber erstatter Sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb svarende til 15% af den aftalte købesum eksklusive moms.  

Er der ikke på forhånd aftalt en fast pris, forbeholder sælger sig ret til at estimere en pris baseret på lignede opgaver eller fakturere den brugte tid pr. påbegyndte time. Ved estimeret pris kan Sælger kræve dokumentation. 
 

18. HONORAR
Sælgers honorar for konsulentydelser fastsættes som et timehonorar på baggrund af medgået tid, medmindre der er indgået en aftale om fast honorar for de i tilbuddet anførte ydelser. Den gældende timesats anføres i tilbuddet.  

Fremgår der ikke et skriftligt tilbud eller aftale, bliver timehonorar fastsat som i Sælgers prisliste. Timehonorar bliver opgjort som følgende:  

 1. Sælger forbeholder sig retten til at fakturere første påbegyndte time til en fuld time sats. Sælger har ret til at fakturerer minimum en time pr. opgave pr. dag. Tager opgaven mere end en time, oprundes honoraret til nærmeste kvarter.  

 2. Længerevarende opgaver, minimum 10 timer pr. opgave, kan Sælger kun fakturere pr. påbegyndt time en gang, medmindre kunden har tilrettelser eller tilpasninger efterfulgt. 

 3. Tilpasninger og tilrettelser anses også som fejlrettelser, mangler mv. i testperioden.  


Udlæg til rejser, fortæring og ophold for Sælger eller dennes ansatte samt udlæg til publikationer og data m.v. godtgøres af Køber til kostpris eller ved normal prisfastsættelse af timepris. 
 

19. KONSULENTYDELSEN
Sælger forpligter sig til at levere den i tilbuddet specificerede konsulentydelse. Når nedenstående krav er opfyldt: 

 1. Såfremt der er udarbejdet en kravsspecifikation af Køber og et bekræftet tilbud fra Sælger 

 2. Sælger fraskriver sig reklamation på miskomunikation og misforståelser 


Konsulentydelser indgår nedenstående punkter: 

 1. Rådgivning 

 2. Undervisning 

 3. Udvikling 

 4. Rettelser af Købers fejl 

 5. Implementering 

 6. Rettelser/tilpasninger 

 7. Forundersøgelser 

 8. Møder 

 9. Koordinering med 3. parter 


Køber er forpligtiget til skriftligt at angive et maksimalt tidsforbrug for at gøre krav på tilbagebetaling. 
 

20. SUPPORTYDELSEN
Sælger forpligter sig til at yde support i henhold til den indgået supportaftale.  

Supportaftalen er altid kun omfattende for Sælgers standard moduler og standard løsninger, herunder kun nedenstående ydelser: 

 1. Enkelte spørgsmål til funktioner/moduler 

 2. Fejlhåndtering 


Sælger forbeholder sig ret til at fakturere alle ydelser, der ikke hører til overstående punkter uden at underrette Køberen. Medmindre Køberen direkte skriftligt har bedt om andet på pågældende henvendelse. Dette gælder også selvom køberen har henvendt sig til supporten. Fejlretning af Køberens fejl er ikke gældende i overstående punkter. Specialtilpasninger er aldrig anset som support. Køber forpligter sig til at betale i henhold til Sælgers prisliste ved forespørgsler. 
 

21. OPGRADERINGSYDELSEN
Sælger forpligter sig til løbende at opgradere ikke specieltilpasset funktioner og skærmbilleder.  

Køber kan til enhver tid bestille opgradering af deres system, som skal leveres inden for rimelig tid og maximalt inden for et halvt år.  

Opgradering af specieltilpassede funktioner og skærmbilleder skal i samarbejde mellem Køber og Sælger aftales, og vil som udgangspunkt afregnes efter Sælgers prisliste, medmindre andet er aftalt. 

Ønskes der et demosystem til test af opgraderinger, skal der på beregnes ca. 1,5 timers konsulentydelser. 
 

22. BETALING
Medmindre andet er aftalt faktureres konsulentydelser månedsvist bagud. 

Såfremt der er aftalt et fast honorar, sker betaling i hendhold til den i ordrebekræftelsen fastsatte betalingsplan. 

Såfremt Køber ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 8 dage efter fakturadato. 

Betaling skal være Sælger i hænde senest 14 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tilægges rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leveraner, og sådan tilbageholdelser vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. 
 

23. KUNDENS FORPLIGTELSER
Det er en forudsætning for sælgers leverance: 

 1. Køber gør Sælger bekendt med relevant information for at udføre opgave 

 2. Køber i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver Sælger den fornødne adgang til Købers faciliteter efter Sælgers nærmere anvisning. 

 3. Køber i videst muligt omfang har foretaget sikkerhedsforanstaltninger i relation til eksisterende software 

 4. Køber udarbejder skriftlig kravsspecifikation 

 5. Køber informerer Sælger om eventuelle sikkerhedskrav, der skal opfyldes 
   

24. AFTALENS VARIGHED
Aftalen er som udgangspunkt uopsigelig fra begge parters side, indtil den i Sælgers tilbud specificerede konsulentydelse er udført, medmindre andet er specifikt aftalt mellem parterne.  

Opsiges aftalen af Køber uden særlig aftale er betingelser i punkt 15 gældende.  

Opsiges en aftale af Sælger, uden særlig aftale, er Sælger forpligtiget til at sende Køber en Kreditnota på forudbetalte regninger. 
 

25. KØBERS ANSVAR
Sælger kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale. 

 

26. SÆLGERS ANSVAR

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse med de nedenfor anførte begrænsninger: 

 1. Sælger er udelukkende ansvarlig for, at konsulentydelsen opfylder specifikationer I Købers kravsspecifikation, som er bekræftet i Sælgers tilbud. Fremgår der ikke specifik kravsspecifikation, kan Køber ikke gøres ansvarlig. 

 2. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og skader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tab af data, kundens omkostninger til tredjemandshjælpning eller øvrige krav fra tredjemand.  

 3. I tilfælde af Sælger idømmes erstatningsansvar uanset ovenstående og denne aftale, er Sælgers erstatningspligt altid beløbsmæssigt begrænset til maksimalt et beløb svarende til det Køber aftalte vederlag i henhold til den aftale, hvoraf erstatningskravet udspringer, dog maksimalt kr. 100.000 kr. Hertil er Sælgers erstatningspligt i tid altid maksimalt den tid svarende til den specifikke opgaves omfang. Derefter faktureres som specificeret i punkt 16. Dette er gældende uagtet skyld og erstatningspligt. 

27. BRUG AF KONSULENTRAPPORT

Såfremt Sælger i forbindelse med sin konsulentbistand udarbejder en rapport til Køber, må rapporten kun anvendes af de personer eller selskaber, der er angivet i rapporten og alene til det specifikke formål, der er anført i rapporten. Anvendes rapporten i strid hermed, forpligter Køber sig til at betale en bod på kr. 250.000 for hver overtrædelse af denne bestemmelse uden, at Sælger er forpligtet til at dokumentere tab.  

bottom of page